Kasutustingimused

AS DZINGEL ÜLDTINGIMUSED

Kehtivad alates 01.08.2019

Hotell Dzingel poolt osutatavate teenuste mitmekesisus tingib vajaduse kehtestada üldised reeglid AS Dzingel ja kliendi vaheliste suhete korraldamiseks.

Üldtingimused on dokument, mis määrab Hotelli Dzingel ja kliendi vahelise suhtluse põhialused ja korra ning üldised tingimused tehingute tegemisel.

Üldtingimuste eesmärk on luua selged ning usaldusväärsed suhted Dzingel hotelli ja kliendi vahel, et tagada õiguslik turvalisus ning aidata lihtsustada tehingute tegemist.

1. Reguleerimisala

Käesolevad üldtingimused reguleerivad kliendi ja AS Dzingel vahel sõlmitud lepingut kliendi poolt hotellile hotelliteenuste osutamiseks lepingus kindlaks määratud kuupäeval (kuupäevadel). Lepingut saab pidada õiguslikult siduvaks, kui see on allkirjastatud mõlema osapoole poolt. Lepingu sõlmimist ei saa ilma hotelli eelneva nõusolekuta kolmandale isikule üle kanda ja Hotell Dzingel jätab endale õiguse muuta ülekandmise korral tariife ja tingimusi.

2. Mõisted

Kokkulepe tähendab hotelliteenuste lepingut, mis on sõlmitud kliendi ja AS Dzingel vahel kliendi õigeaegse ja kirjaliku AS Dzingel poolt vormistatud lepingu allkirjastamisel.

Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada hotelliteenuseid või on muul viisil teenuse kasutamisega seotud. Tähendab ka osapoolt, kellele lepingu sõlmimise ettepanek on suunatud.

Hotell tähendab Hotell Dzingel / AS Dzingel (Männiku tee 89 Tallinn, Eesti).

Leping tähendab kliendi ürituse jaoks kirjalikku ettepanekut hotelliteenuste kasutamise kohta ja see võib sisaldada koosoleku- ja ürituseruumi rentimist, toitu ja jooke, ööbimist ja muid teenuseid.

Üritus tähendab ühte või mitut järjestikust päeva, mis on määratletud lepingu sõlmimise ettepanekus, milles klient kavatseb kutsuda kindlaks määratud arvu inimesi kindlal eesmärgil meie valdustesse.

Hotelliteenused on AS Dzingel poolt kliendi sündmuse jaoks pakutavad teenused, nagu on täpsustatud lepingu sõlmimise ettepanekus ja mille on klient aktsepteerinud allkirjastades õigeaegselt lepingu sõlmimise ettepaneku (sealhulgas, kuid mitte ainult, majutust hotellitoas, koosoleku- ja üritusteruumi rentimist, varustust, toitu ja jooke ning muud).

3. Ürituse ruumid ja vahendid

3.1 Hotell Dzingel tagab kliendile lepingu sõlmimise ettepanekus täpsustatud ruumid ning seadmed.

3.2 Hotell Dzingel jätab endale õiguse muuta broneeritud ruume, hindu ja tingimusi faktiliste asjaolude muutumisel. Need hõlmavad, kuid mitte ainult üritusel osalevate delegaatide arvu vähendamist või suurendamist, tehnilisi probleeme hoonetes või tervisega seotud küsimusi ja ohutuse tagamist.

3.3 Kliendi kirjalikul palvel võib Hotell Dzingel hankida kliendi nimel kolmandatelt isikutelt tehnilisi ja muid seadmeid ning klient ei tohi ilma hotelli eelneva kirjaliku nõusolekuta paigaldada ja kasutada oma tehnilisi seadmeid.
3.3.1 Hotellil Dzingel on õigus nõuda kliendilt elektrienergia kulu, mis tekib selliste seadmete kasutamisel ning lisaks võidakse nõuda ka kulu, mis on seotud infotehnoloogiaseadmete ühendamistasudega.
3.3.2 Kaasa võetud varustus peab vastama tuleohutusnõuetele. Meil on õigus selle jaoks nõuda ametlikku sertifikaati.

3.4 Mittetehniliste seadmete paigaldamiseks ja kasutamiseks ning seintele ja lagedele kaunistuste paigaldamiseks on vajalik hotelli eelnev nõusolek.

3.5 Kliendi või mõne kolmanda osapoole seadmeid hoiustatakse hotelli ruumides ainult kliendi enda vastutusel ja eelneval kokkuleppel. Hotell Dzingel ei vastuta selliste seadmete kaotuse, hävimise ega kahjustuse eest.

3.6 Ürituse lõppedes on klient kohustatud kõik kaasavõetud vahendid hotelli ruumidest eemaldama, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

3.7 Kõikidest ürituse sisulistest arvu muudatustest on klient kohustatud hotelli viivitamatult teavitama. Kui külastajate nende arv kasvab, majutab ja paigutab hotell ka lisakülastajad, kuid hotell ei saa seda garanteerida.

3.8 Konverentsiruumi päevahind kehtib ajavahemikus 8.00–18.00, sisaldades ettevalmistusaega 1h ja lahkumisaeg 30min. Kui klient soovib ruume kasutada enne või pärast etteantud kellaaegasid, maksustatakse ruumid tunni hinnakirja alusel. Ruume renditakse tunni kaupa, 0,5h on võrdne 1 tunniga.

3.9 Eritingimuste tasud on päringupõhised.

3.10 Ilma hotelli Dzingel eelneva kirjaliku nõusolekuta on hotelli või selle territooriumile kohapeal tarbimiseks mõeldud toitude või jookide toomine keelatud.

3.11 Hotelli vahendite ja hotelliteenuste kasutamine peab olema kooskõlas riiklike ja kohalike seadustega. Kõik meelelahutuskokkulepped (näiteks baari tööaja pikendamine) tuleb kooskõlastada ja kinnitada enne ürituse toimumist.

3.12 Kui ei ole selgesõnaliselt ja kirjalikult kokku lepitud teisiti, vastutab vastavate lubade ja litsentside hankimise eest klient ning tasub selle eest kohaldatavad maksud (näiteks: litsentsitasud muusika autoriõiguste kasutamise eest, kohustuslik panus artistide sotsiaalkindlustusesse ja muu).

4. Majutus

4.1 Hotell tagab kliendile lepingus määratud hotellitoad.

4.2 Sisseregistreerimise aeg on saabumise päeval alates kella 14.00. Väljaregistreerimise aeg on lahkumispäeval hiljemalt kell 12.00.

4.2.1 Varajane sisseregistreerimine ja hiline lahkumine on võimalik lisatasu eest vabade tubade olemasolul.

4.2.2 Kui klient lahkub enne kokkulepitud lahkumiskuupäeva, võidakse kohaldada tühistamistasusid.

4.3 Kõikidest külastajate arvu muudatustest on klient kohustatud hotelli viivitamatult teavitama. Kui külastajate arv kasvab, majutab ja paigutab hotell ka lisakülastajad, kuid hotell ei saa seda garanteerida.

5. Tühistamine

5.1 Kliendil on õigus lepingust osaliselt või täielikult taganeda järgnevatel tingimustel:

5.1.1 Hotellitube võib tasuta tühistada kirjaliku etteteatamisega:

  • Kuni 100% algselt lepingus määratud majutusest kuni 90 päeva enne saabumise kuupäeva;
  • Kuni 40% algselt lepingus määratud majutusest kuni 30 päeva enne saabumise kuupäeva;
  • Kuni 10% algselt lepingus määratud majutusest või mis iganes eelnevatest tühistamisteadetest järelejäänud arv kuni 7 päeva enne saabumise kuupäeva;

5.1.2 Konverentsiruume ja toitlustust võib tasuta tühistada kirjaliku etteteatamisega:

  • Kuni 100% algselt lepingus määratud hotelliteenustest kuni 90 päeva enne ürituse alguskuupäeva;
  • Kuni 40% algselt lepingus määratud hotelliteenustest kuni 30 päeva enne ürituse alguskuupäeva;
  • Kuni 10% algselt lepingus määratud hotelliteenustest või mis iganes eelnevatest tühistamisteadetest järelejäänud arv kuni 7 päeva enne ürituse alguskuupäeva;

5.2 Kõik lisanduvad või hilisemad majutus-ja hotelliteenuste tühistamised (alates 6. päevast enne saabumist) annavad hotellile õiguse saada kliendilt hüvitist summas, mis võrdub 100%-ga algselt lepingus määratud tasust.

5.3 Kui on kokku lepitud, et klient saab kindlaks määratud aja jooksul ilma kaasnevate kuludeta tühistada, on hotellil samuti õigus leping selle ajavahemiku jooksul üles öelda ilma kohustusteta kliendi suhtes.

6. Tasud ja määrad

6.1 Hinnapakkumised vormistatakse kohalikus valuutas ja sisaldavad kehtivaid makse ja teenustasusid.

6.2 Hotellil Dzingel on õigus tõsta tasusid mõistlikkuse piires, kui ootamatult hotellist sõltumata esineb maksude ja/või kaupade maksumuse tõus või tarneprobleem ning lepingu sõlmimine kliendipoolse allkirjastamisega ja ürituse alguskuupäeva vaheline periood on 9 kuud või rohkem.

6.3 Kui klient tühistab rohkem kui 20% lepinguliste hotelliteenuste mahtult, on hotellil õigus lepingus määratud hindu mõistlikkuse piires tõsta olenemata kohaldatavatest tühistamistasudest.

7. Deposiit

7.1 Kui hotell seab broneeringu tingimuseks broneerimistasu, on klient kohustatud tasuma selle 2 tööpäeva jooksul peale arve väljastamist. Enne kliendi ürituse toimumist võidakse nõuda lisanduvaid ettemakse/tagatisraha. Broneerimistasu on 25% broneeringu kogusummast.

7.2 Kui klient jätab deposiitmakse(d) tasumata, on hotellil õigus lepingust taganeda ja nõuda kahju hüvitamist summas, mis on võrdne tühistamistasudega deposiitmakse tasumise tähtajal.

7.3 Juhul kui külastajatel palutakse tasuda majutuse ja igapäevaste hotelliteenuste tasud individuaalselt, on hotellil õigus nõuda külastajalt tagatisraha krediitkaardi garantiina või sarnases vormis.

7.4 Kui klient taotleb krediidivõimalusi, tuleb täita krediidiavaldus 30 päeva enne sündmuse alguskuupäeva.

8. Tasumine

8.1 Klient tasub kõik lepingus kindlaks määratud tasud ja maksud hotelliteenuste ja majutuse eest.

8.2 Kõik ürituse käigus külastajate või kliendi poolt põhjustatud lisakulud kuuluvad tasumisele lahkumisel.

8.3 Kui taotletud krediit on hotelli poolt kinnitatud, on klient kohustatud tasuma arve täies mahus 7 päeva jooksul alates arve kättesaamisest või arvel märgitud kuupäeval.

8.4 Hilinenud makse korral on hotellil õigus nõuda viiviseid, mis on 0,15% päevas või kui see on madalam lubatust, maksimaalset kohaldatud seadusega lubatud intressimäära.

8.5 Juhul kui pooled lepivad kokku külaliste individuaalses maksmises, on tellija kohustatud informeerima sellest külastajaid õigeaegselt.

8.6 Tellija on materiaalselt vastutav koos ja eraldi, et majutuse ja igapäevaste hotelliteenuste eest on individuaalselt õigeaegselt tasutud ning seda tuleb teha lahkumisel.

9. Hotelli lepingu ülesütlemise õigused

9.1 Hotellil on õigus leping koheselt lõpetada kirjaliku teate teel kui:

9.1.1 meist sõltumatute asjaolude tõttu on võimatu kliendile osutada kokkulepitud hotelliteenuseid ja täita meie lepingujärgseid kohustusi;

9.1.2 kui hotellil on põhjust eeldada, et klient on andnud eksitavaid või valeväiteid sündmuse eesmärgi kohta ning kliendipoolne meie ruumide ja hotelliteenuste kasutamine võiks kahjustada või ohustada meie tavapärast töötamist või mainet;

9.1.3 juhul kui kliendi suhtes on algatatud pankroti- või täitemenetlus või on antud välja määrus tagatise ära võtmiseks laenu katteks ükskõik millise kliendi vara suhtes.

9.2 Hotell Dzingel ei ole kohustatud hüvitama kliendile mistahes kahjumit või kahju, mis on tekkinud antud klausli alusel hotellipoolse lepingu lõpetamise tagajärjel.

10. Ülekandmiskeeld

10.1 Kliendil on keelatud lepingut loovutada või üle kanda ega lepingus määratletud rajatisi edasi rentida mistahes kolmandale osapoolele, sealhulgas ka kliendiga seotud ettevõtete gruppidele ilma hotelli eelneva kirjaliku nõusolekuta.

11. Vastutus

11.1 Hotell ja Klient täidavad oma kohustusi, mis tulenevad Tehingusuhetest nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsustning arvestades tavasid ja praktikat.

11.2 Pooled vastutavad kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest süü olemasolu korral.

11.3 Hotell vastutab kliendi või kõigi osalejate ees kaotuse või kahju korral, mille on põhjustanud meie raske hooletus või tahtlik tegevus või tegemata jätmine, väljaarvatud juhul, kui rakendatava õiguse kohaselt kehtib kohustuslik seadus.

11.4 Kõik hotelli vastu esitatud pretensioonid kehtivad ainult siis, kui neist teatatakse hotellile kirjalikult koheselt peale võimaliku kaotuse või kahjustuse ilmnemist ning seda mitte hiljem kui 1 kuu jooksul peale kokkulepitud ürituse lõppkuupäeva. Pretensioonis tuleb viidata asjaoludele ja dokumendile, mille alusel pretensioon esitatakse.

11.5 Hotell vaatab pretensiooni läbi ja teatab otsusest kokkulepitud viisil (nt suuliselt, kirjalikult, elektrooniliselt) hiljemalt 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates pretensiooni vastuvõtmisest. Kui eeltoodud aja jooksul ei ole võimalik pretensioonile vastata selle keerukuse või täiendavate asjaolude selgitamise vajaduse tõttu, siis teavitatakse sellest pretensiooni esitajat, andes samas teada tähtaja, mille jooksul pretensioonile vastatakse.

11.5 Klient vastutab mistahes hotelli hoonete, ruumide ja varustuse, personali, teiste külaliste või meie kaubamärgisüsteemi või muu kahjustamise või kaotuse eest, mis on põhjustatud Tellija või mistahes külastaja või Kliendi korraldatud üritusega seotud kolmanda osapoole poole poolt. Hotellil on õigus nõuda üritust katva vastutuskindlustuse tõestamist, et kaitsta meid Kliendi vastutuse eest.

12. Seadus ja õigusmõistmine

12.1 Käesoleva lepingu suhtes kehtivad selle riigi seadused, kus hotell asub.

12.2 Poolte vahel tekkinud lahkarvamused püütakse lahendada läbirääkimiste teel.

12.3 Kui Pooled ei jõua lahkarvamuse osas kokkuleppele, võib Klient pöörduda vaidluse lahendamiseks ja/või täiendava sõltumatu hinnangu saamiseks Kliendi kaebuste menetlemise korras toodud kohtuväliste institutsioonide poole või esitada nõude kohtusse.

12.4 Poolte vaheline kohtuvaidlus lahendatakse hotelli asukohajärgses kohtus, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti või kui seadusest ei tulene teisiti.